Cùng nhau tham khảo các khóa học đàn uy tín chuyên nghiệp tại trung tâm hocdan.edu.vn . Tại đây hiện đang được khai giảng các lớp học như
Học đàn guitar : http://hocdan.edu.vn/khoa-hoc/guitar/
Học đàn piano : http://hocdan.edu.vn/khoa-hoc/piano/

Hãy liên hệ khi bạn có nhu cầu

Reply

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br> <img> <embed> <object> <param>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

Album

Album cover Media Vita 

album

Album cover Media Vita 

DVD

Album coverMedia Vita Tour